Dr Stelios Orphanides
Ηλία Παπακυριακού 24, Έγκωμη, Λευκωσία, 2415 Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 19:00 22 100444

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2020

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Εταιρεία σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα «Πολιτική Απορρήτου» έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για το πώς η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «STYLIANOS P. ORPHANIDES DLC»  (ΑΦΜ 10353809L), που εδρεύει στην Λευκωσία στην οδό 28ης Οκτωβρίου 47, 3ος όροφος, Διαμ. 302, 2408 Έγκωμη, (εφεξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία», ή «εμάς», ή «μας»)  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα της ιδιωτικότητάς σας, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

 

Η Πολιτική Απορρήτου δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

 

Προκειμένου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να είναι νόμιμη, βάσει της νομοθεσίας του κυπριακού δικαίου για την προστασία των φυσικών προσώπων από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κυρίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, (εφεξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε, ώστε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η υποχρέωση απαιτεί από εμάς να πληρούμε ορισμένους όρους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ και όταν επεξεργαζόμαστε ειδικής κατηγορίας δεδομένα, να πληρούμε ορισμένους όρους σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ .

 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι νόμιμοι λόγοι: Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ, για σύννομη επεξεργασία εφαρμόζεται το άρθρο 6 (1)(ε) “ η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ” και το άρθρο 6 (1)(β) «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης».

 

Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναίνεση του προσώπου, του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να παρέχει το νόμιμο λόγο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Άρθρο 6 (1)(α)– Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Για οποιαδήποτε αναγκαία επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. την επεξεργασία των δεδομένων υγείας για ιατρικούς σκοπούς, εφαρμόζεται η ακόλουθη προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 9(2)(η) του ΓΚΠΔ «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών, βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας…».

 

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

 

 1.   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA CONTROLLER)

 

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πρωτίστως του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι έναντί σας, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Σας παρακαλούμε να στείλετε τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική μας, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή  να καλέσετε τον ακόλουθο αριθμό :

 

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 47, 3ος όροφος, Διαμ. 302, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία,  Κύπρος
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  sorphanides@gmail.com
 • Τηλέφωνο:  +357  22 100444

 

 

 1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορους τρόπους.

 

 • Όταν κλείνετε το πρώτο σας ραντεβού, το προσωπικό μας θα συλλέξει τα προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία σας μέσω της φόρμας εγγραφής σας.
 • Κατά τη διάρκεια παροχής ιατρικών υπηρεσιών, συλλέγουμε περαιτέρω προσωπικά στοιχεία.
 • Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν μας στείλετε ένα e-mail, ή όταν μας τηλεφωνήσετε, ή όταν κλείνετε ηλεκτρονικό ραντεβού.

 

 

 

 

 

 1. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται καταρχήν να επισκέπτεται το σύνολο της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσελίδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του. Ωστόσο, είναι δυνατό ότι για την πρόσβαση ή και χρήση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, να απαιτηθεί η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν:

 

Τα βασικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της ημερομηνίας γέννησής σας, του αριθμού σταθερού τηλεφώνου, του αριθμού κινητού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία ραντεβού, σχόλια κτλ. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε ευαίσθητα εμπιστευτικά δεδομένα, γνωστά ως “ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, όπως η εθνικότητα, η φυλή, γενετικές πληροφορίες, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το ιατρικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των επαφών που είχαμε μαζί σας, όπως η κατάρτιση εκθέσεων για την υγεία σας και των κλινικών σας επισκέψεων, αποτελέσματα των εξετάσεών σας, όπως ακτινογραφίες, τομογραφίες, υπερηχογραφήματα, εργαστηριακές εξετάσεις, λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ή τις θεραπείες που είχατε, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία από άλλους επαγγελματίες υγείας ή από εκείνους που σας φροντίζουν, καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε φάρμακα που σας έχουν συνταγογραφηθεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλεργιών ή άλλων πληροφοριών σχετικά με τη φαρμακευτική σας αγωγή.

 

 1.   ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

 

 • Να διασφαλίσουμε ότι όλες οι παρεχόμενες φροντίδες είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς.
 • Συλλέγουμε τα δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία μας, προκειμένου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τις παρούσες ιατρικές σας ανάγκες και να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία σας και τη συνεχή σας φροντίδα.
 • Προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια τυχόν παράπονα ή ανησυχίες.
 • Για να καταγράψουμε τις λεπτομέρειες της επαφής μας μαζί σας, ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη των αξιολογήσεων και να παρέχουμε συνεπή φροντίδα.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ)

 

 

Α. Το δικαίωμα ενημέρωσης

 

Το δικαίωμα να ενημερώνεστε με σαφή και διαφανή τρόπο για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ιατρείου μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην αρχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για όλους τους τρόπους συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας παράσχουμε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα σας με σαφή και συνοπτικό τρόπο.

 

Β. Το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

 

Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, όπως επίσης να δείτε αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι γνωστό ως Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένων στα Δεδομένα. Δεν απαιτείται να καθορίσετε αυτόν τον όρο όταν ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη συλλεχθεί ή έχουν επεξεργαστεί.

 

Πρέπει να διαπιστώσουμε την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας εύλογα μέσα, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία παροχής των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού διαπιστώσουμε την ταυτότητά σας, θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα για τα προσωπικά σας δεδομένα εντός 30 ημερών, εκτός εάν θεωρήσουμε ότι η αίτηση είναι περίπλοκη ή επαναλαμβανόμενη, όπου στην προκειμένη περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε ότι θα χρειαστούμε δύο επιπλέον μήνες για να σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε ζητήσει.

 

Γενικά δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε χρέωση εάν ζητήσετε δεδομένα από εμάς. Ωστόσο, εάν η αίτηση είναι επαναλαμβανόμενη, μπορεί να επιβαρύνεται με εύλογο τέλος. Παρακαλώ, όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσετε αυτή την χρέωση, πριν ζητήσετε επιπρόσθετο αντίγραφο των δεδομένων σας που σας έχουμε παράσχει προηγουμένως.

 

Εάν το αίτημά σας θεωρηθεί υπερβολικό ή προδήλως αβάσιμο, ιδιαίτερα εάν η αίτηση είναι επαναλαμβανόμενη, ενδέχεται να αποφασίσουμε:

 

Να χρεώσουμε μια λογική αμοιβή με βάση το διοικητικό κόστος παροχής των δεδομένων, ή

Να αρνηθούμε να απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που αρνούμαστε να απαντήσουμε στο αίτημά σας, θα σας εξηγήσουμε τους λόγους και θα σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων εντός ενός μηνός από την άρνησή μας.

 

 

 

Γ. Το δικαίωμα της διόρθωσης – υπό ορισμένες περιστάσεις

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα εξετάσουμε μόνο αιτήματα όπου οι πληροφορίες είναι τεκμηριωμένες. Οι κλινικές απόψεις δεν θα αλλάξουν, δεδομένου ότι ήταν η άποψη του κλινικού ιατρού την εποχή που καταγράφηκαν. Εάν αλλάξει η διάγνωση ή η κλινική γνώμη, τα προσωπικά σας δεδομένα θα ενημερωθούν, αλλά η αρχική διάγνωση και/η γνώμη θα παραμείνει.

 

Δ. Το δικαίωμα διαγραφής

 

Έχετε το δικαίωμα βάσει του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Είναι όμως πολύ απίθανο να εγκριθεί ένα τέτοιο αίτημα σε ένα περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης, επειδή η κατάργηση ή διαγραφή των δεδομένων για την υγεία δημιουργεί κινδύνους που μπορεί να βλάψουν σοβαρά ή να θέσουν σε κίνδυνο έναν ασθενή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αρχεία ενός ασθενούς μπορεί να αποτελέσουν νομικό έγγραφο και στην περίπτωση αυτή έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρούμε όλα τα δεδομένα.

 

Ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

 

Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το οποίο σας επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα επιτρέπεται μόνο να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά να μην τα χρησιμοποιούμε, μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί σας, που θα επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία. Είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε επαρκείς πληροφορίες, για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε το αίτημά σας για περιορισμό στο μέλλον. Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε την επεξεργασία μας είναι οι εξής:

 

 • Εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων, θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε μέχρι να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά τους.
 • Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη για να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας, προς το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων, θα περιορίσουμε την επεξεργασία μας, ενώ θα εξετάσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι μας για τη χρήση των δεδομένων σας υπερισχύουν των δικών σας ατομικών συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 • Εάν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θεωρηθεί παράνομη και ζητάτε περιορισμό αντί για πλήρη διαγραφή, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά είναι αναγκαία για την απόδειξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών σας, θα περιορίσουμε την επεξεργασία.
 • Όταν περιορίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, θα ενημερώσουμε οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό με τον οποίο έχουμε μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι δυνατή και όχι παράλογη προσπάθεια.

 

(Ζ) Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

 

Έχετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, το οποίο σας επιτρέπει να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επαναχρησιμοποιήσετε για δικούς τους σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Έχετε το δικαίωμα να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε προσωπικά δεδομένα εύκολα με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζετε τη χρηστικότητά τους.

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων ισχύει μόνο, εάν το άτομο έχει υποβάλλει τα προσωπικά του δεδομένα απευθείας σε εμάς, με ηλεκτρονικά μέσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν θα ισχύει.

 

 

(Η) Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, εάν η δραστηριότητα που συνδέεται με την επεξεργασία δεδομένων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των καθηκόντων που εκτελούνται στο πλαίσιο των νόμιμων, επίσημων καθηκόντων μας, ή καθηκόντων τρίτων ή των καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με ένα τέτοιο αίτημα, είναι όταν μπορούμε να αποδείξουμε έναν επιτακτικό νόμιμο λόγο, ή αν είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με μια νομική απαίτηση.

 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίταξης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, αλλά αν το κάνουμε αυτό, θα σας ενημερώσουμε. Αυτό επίσης περιλαμβάνει το δικαίωμα αντίταξης για ερευνητικούς σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιείται για το δημόσιο συμφέρον.

 

(Θ) Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο:  http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument

 

 

 

 1.   ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα έχει  συλλέξει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών απαιτήσεων ή υποχρεωτικών αναφορών.

 

Για να προσδιοριστεί η περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε τον αριθμό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, ή άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης για διατήρηση ή χρήση.

 

Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για νέο σκοπό που δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας παράσχουμε μια νέα ειδοποίηση που εξηγεί αυτή τη νέα χρήση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας τους σχετικούς σκοπούς και τους όρους επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

 

 1.   ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Χρησιμοποιούμε μόνο δεδομένα που έχουν ληφθεί νόμιμα. Κάθε μέλος του προσωπικού που εργάζεται για την Εταιρεία, είναι νομικά υποχρεωμένο να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Υποστηρίζουμε αυτό το καθήκον εμπιστευτικότητας με τη διεξαγωγή ετησίως, συνεδριών κατάρτισης και ενημέρωσης. Διασφαλίζουμε, ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στο κατάλληλο προσωπικό. Τα προσωπικά σας δεδομένα μοιράζονται μόνο με άτομα ή οργανισμούς με εύλογη νόμιμη βάση για πρόσβαση. Ποτέ δεν πουλάμε προσωπικά δεδομένα για κανένα σκοπό. Οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, (όπως ιατρικά αρχεία), δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για σκοπούς μάρκετινγκ. Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδομένα είναι επιπλέον περιορισμένη.

 

 1.   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Διατηρούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Μόνο προσωπικό που εμπλέκεται στη θεραπεία σας θα έχει πρόσβαση στα αρχεία σας. Η ομάδα διαχείρισής μας έχει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να διαχειριστεί το λογαριασμό σας και να κλείνει τα ραντεβού σας.

 

Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε νομικές υποχρεώσεις ή να συμμορφωθούμε με κανονισμούς. Μπορούμε να επιβάλλουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, όπου είναι απαραίτητη η διερεύνηση τυχόν παραβιάσεων των Όρων και Προϋποθέσεών μας, προκειμένου να ανιχνεύσουμε, να αποτρέψουμε ή να μετριάσουμε ζητήματα ασφάλειας, τεχνικά θέματα ή απάτη, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της περιουσίας του προσωπικού από άμεσες βλάβες.

 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας αποτελεί υψίστης σημασίας για εμάς. Η Εταιρεία αφοσιώνεται να διασφαλίζει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. COOKIES

 

Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, χρησιμοποιούμε cookies.

 

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

 

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Η Εταιρεία και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

 

Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

 

 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (πχ όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι browser, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, domain name της ιστοσελίδας από την οποία συνδέθηκε, τοποθεσία.

 

 

 1. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

 

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Data Protection Officer της Εταιρείας στη διεύθυνση: sorphanides@gmail.com

 

 1. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο είστε δυσαρεστημένοι ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχουμε διαχειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, ή αν έχετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο sorphanides@gmail.com.

 

Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page1i_gr/page1i_gr?opendocument και επιλέξτε «Πληροφορίες για πολίτες» και  ακολούθως «Υποβολή Παραπόνου».